வாழ்வின் கட்டுப்பாடுகள்

20 April 2021

மகத்துவம் பொருந்திய ரமலானுக்கு ‘ஷஹ்ருத் தாஅத்’ - ‘கட்டுப்பாடு மிக்க மாதம்’ எனும் தத்துவப் பெயரும் உண்டு.


மனித வாழ்வில் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு போன்றவை அவசியமானது. ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் கடமை உணர்வு இருக்க வேண்டும்; கண்ணியம் காக்கப்பட வேண்டும்; கட்டுப்பாடுடன் செயல்பட வேண்டும்.